דף הבית > תקנון מבצע שואבים - פסח 2024

תקנון מבצע שואבים- פסח 2024

שם החברה: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

ח"פ: 513620708

כתובת E-MAIL  שירות לקוחות : E-Service@hemilton.co.il

מספר טלפון : 08-6852114 | מספר פקס : 08-6852124

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

1. המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ (להלן: "המילטון") יוצאת במבצע במסגרתו יינתנו "מתנת קניה" לרוכשים באתר ביסל ישראל (https://www.bissell-il.co.il/) ואצל המשווקים המורשים[GL1] .

2. תקופת המבצע: 1.4.2024-30.4.2024 . המילטון תהא רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לדין. 

2.1. במסגרת המבצע ברכישת הדגמים הבאים יקבלו 3 סבונים 1 ליטר מבית ביסל בשווי 297 שח לצרכן.
הדגמים המשתתפים: 4201,4204,4222,4225,4224,4227.

2.2. במסגרת המבצע ברכישת הדגמים הבאים יקבלו 2 סבונים 1 ליטר מבית ביסל בשווי 198 שח לצרכן.
הדגמים המשתתפים: 4220,4221,4223,4228.

3. "המבצע": מתנת השקה ברכישת שואב, בהתאם לרשום בסעיף 2.

4. מוגבל ל-1 יחידה ללקוח - עד 3,000 יחידות במלאי בכלל נקודות המכירה (כמות המלאי המינימלית מתייחס לכלל הדגמים המשתתפים במבצע באופן מצטבר ולא עבור כל דגם, כל הקודם זוכה).

5. המתנה אינה ניתנת להחזרה/החלפה.

6. המבצע חל רק לגבי לקוח אשר רכש באתר ביסל ואצל המשווקים המורשים.

7. כללי:

7.1. תקנון המבצע יימצא במשרדי המילטון, רחוב האופה 8 מודיעין ובאתר ביסל.
7.2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
7.3. המילטון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לקבלת הנחה ו/או מועדי ואופן מימוש המבצע, בכפוף לדין.
7.4. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
7.5. המילטון שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ותהא רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת, הכל בכפוף לדין, והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
7.6. זכאות הלקוח וכן התחייבות המילטון על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
7.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
7.8. המילטון אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
7.9. רישומי המילטון ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
7.10. ביטולים והחזרות המוצרים יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של החברה, ובכפוף לדין.
7.11. מובהר בזאת, כי במקרה של ביטול עסקה, החזרת התמורה, תהיה בהתאם למחיר אותו שילם הלקוח בפועל.